ALTAIS > Služby > Informační systémy
Informační systémy

Společnost ALTAIS nabízí zákazníkům řadu služeb v oblasti vývoje a správy informačních systémů.

Implementace informačních systémů

 1. Implementace existujících standardních informačních systémů

  Na základě podrobné úvodní analýzy je navržen nejvhodnější dostupný informační systém, který je poté přizpůsoben konkrétním požadavkům zákazníka. Součástí této služby je reálné nasazení informačního systému a jeho trvalá správa.


 2. Vývoj nového informačního systému

  Celý proces vývoje informačního systému na zakázku je tvořen těmito kroky:

  • Konzultace a analýza - na základě konzultací se zákazníkem jsou identifikovány požadavky na nový IS. Poté je zpracována analýza těchto požadavků, která umožní provést odhad celkové časové i finanční náročnosti celého vývoje a která rovněž upozorní na možná rizika provozování nového IS v rámci již existující počítačové infrastruktury zákazníka - s ohledem na bezpečnost či systém existujících procesů.

  • Návrh řešení - zpracování dokumentu, který dle předem definovaných požadavků zákazníka detailně specifikuje návrh technického řešení, termíny a rozpočet pro implementaci.

  • Vývoj softwaru - po akceptaci návrhu řešení zákazníkem probíhají práce na vytvoření softwaru dle dohodnuté specifikace. Výstupem tohoto kroku je beta verze informačního systému a projektová dokumentace.

  • Implementace IS - nasazení informačního systému u zákazníka, školení uživatelů. Na základě zkušebního provozu IS se definuje seznam případných nedostatků, které jsou následně odstraněny a u zákazníka je poté spuštěna verze finální.


Provoz a údržba informačních systémů

Společnost zajištuje správu již funkčních informačních systémů u zákazníka. To zahrnuje systém hlášení poruch (hotline), dohled systému (pravidelné sledování funkčnosti IS), podpora a pomoc s řešením hlášených problémů. Součástí může být i práce na dodatečných změnách v těchto informačních systémech.

Veškeré práce na provozu a údržbě informačních systémů probíhají na základě smlouvy se zákazníkem, která definuje SLA - Service Level Agreement. Tato smlouva zákazníkům garantuje rozsah poskytovaných služeb, např. přesná specifikace služeb, časové rozmezí poskytování těchto služeb či jaké jsou maximální reakční lhůty pro řešení nahlášených problémů, apod.